Cirkev a duchovný život občanov

Prirodzeným atribútom každej obce už od dávnej minulosti je výstavba Božieho chrámu na najvyššom mieste v obci. Najstarší písomný záznam uvádza, že do roku 1913 v obci bola drevená cerkov. Kňaz Ján Jakovič tu pôsobil už v roku 1788.

Pod farnosť Nižná Pisaná v minulosti patrili aj obce Vyšná Pisaná a Dobroslava. V rokoch 1930-1945 tu pôsobili duchovní: Ján Želinský, Ladislav Sinetár, Vasiľ Prokipčák a Ján Gojdič. V povojnovom období, v rokoch 1945-2000 to boli kňazi: Ján Gojdič, Vasiľ Prokipčák, Pavol Cillý, Ambrozij Špaček, Mikuláš Lazor, Andrej Hrustič, Alexej Janočko, Michal Ihnát, Vasil Kormaník, Teodor Hanát, Mikuláš Pavlík, Peter Rusnák, Ľubomír Petrík, Ladislav Šedivý a Marek Kolesár. Do roku 1950 občania boli vyznávačmi gréckokatolícke ná

boženstvo. V roku 1950 na východnom Slovensku z úradného rozhodnutia občania vyznávali náboženstvo pravoslávne. Zmeny nastali po roku 1968, keď opäť bola povolená činnosť gréckokatolíckej cirkvi na východnom Slovensku.

Ku gréckokatolíckemu náboženstvu sa prihlásilo 28 rodín a farnosť Nižná Pisaná bola a je doteraz spravovaná z farnosti Kapišová. K pravoslávnym veriacim sa prihlásilo 18 rodín a duchovný život týchto veriacich je zabezpečený z farnosti Kružlova. Od roku 1968 do júla roku 1991 sa gréckokatolícky chrám na bohoslužby a iné obrady užíval spoločne všetkými veriacimi.

Podľa sčítania ľudí, domov a bytov v roku 1991 v obci žilo 112 obyvateľov, z ktorých ku gréckokatolíckemu náboženstvu sa hlásilo 53 občanov, k rímskokatolíckemu 4 občania a k pravoslávnemu 50 občanov.

V súčasnom období grécko a rímsko-katolícki veriaci navštevujú bohoslužby a iné obrady v grécko-katolíckom chráme z roku 1913. Do obce dochádza a duchovný život veriacich zabezpečuje kňaz Rastislav Bruzda, správca farnosti v Kapišovej.

Od 21. júla 1991 pre pravoslávnych veriacich sa bohoslužby a iné cirkevné obrady konali v budove bývalej školy, kde bola k tomu účelu prispôsobená jedna miestnosť. Do obce dochádza a duchovný život veriacich zabezpečuje Prot. Mgr. Demeter Lipinský správca farnosti v Kružlovej.

V roku 1996 bol položený základný kameň na výstavbu pravoslávneho chrámu, vysviacka ktorého sa konala 11. 8. 1996 za účasti 8 duchovných a veriacich nielen z Nižnej Pisanej, ale aj z okolitých obcí.

Architektonické riešenie chrámu predstavuje typ cirkevnej stavby s charakteristickými prvkami pravoslávnej cirkvi, ktoré vychádzajú z byzantského tvaru.

 

     14. novembra 2004 prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak SJ posvätil obnovený grekokatolícky Chrám sv. Michala archanjela v obci Nižná Pisaná, ktorá je filiálkou farnosti Kapišová v Svidníckom protopresbyteráte. Archijerejská svätá liturgia začala o 10. hodine. Pred chrámom, ktorý veriaci obnovili zvonku a zvnútra, privítal otca biskupa starosta obce Ing. Milan Grega. Spolu s vladykom svätú liturgiu slávili riaditeľ biskupského úradu o. Ľubomír Petrík, protopresbyter zo Svidníka o. Marek Pulščák, domáci duchovný otec Rastislav Bruzda, farár na Sídlisku III. v Prešove o. Marek Kolesár a ďalší kňazi z okolia. V homílii otec biskup veriacim pripomenul, že v Prešovskej eparchii je najviac chrámov zasvätených práve sv. Archanjelovi Michalovi. Ľudia videli, čo dokáže spôsobiť zlý duch v živote človeka, preto chceli vložiť svoj život pod ochranu Boha a jeho anjelov. Meno Michal – Kto ako Boh? – sa stalo znakom Božej moci a ochrany. Po svätej liturgii bolo myrovanie a liturgický sprievod – obchod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií. V závere slávnosti prešovskému eparchovi poďakoval o. Rastislav Bruzda, farár v Kapišovej.

Zdroj:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nižná_Pisaná#cite_note-0